En kristen eksistens i opstandelseskraften eller et billigt verdslig nummer?


                  

Mathias Graul, undervisning i Bornholmerkirken d. 14.05.2006


                   

Jeg vil i dag fokussere på to illustrationer af både menigheden og den enkelte kristens eksistens: Nemlig for det første Åbenbaringsteltet, også kaldet for Tabernaklet, og for det andet beretningen om de to vidner i Åbenbaringsbogen 11, som efter min opfattelse ikke handler om bare to personer i fremtiden, men om menigheden fra Moses tid op til den tid i fremtiden, når bortrykkelsen vil ske. Nummeret 2 er jo bare et bibelsk symbol for ”vidne(r)” i det hele taget, ”på to og tre vidners mund skal enhver sag stå fast (2 Kor 13,1), ”to med olie salvede (oliegrene) står for al Jordens Herre” i Zakarias (Sacharja) 4,14; osv. (se også 1 Tim 5,19 og Hebr. 10,28). Åbenbaringsteltet såsom beretningen om de to vidner er altså to illustrationer, igennem hvilke Gud vil vise os nogle grundlæggende principper.


                            

Jeg vil lige i begyndelsen slå fast, at jeg er ikke ude på at kritisere hverken Willow Creek eller ”Seeker Sensitivism”. Willow Creek og seeker sensitive church er missiologisk motiverede menighedsplantningsstrategier, som har gode bibelske begrundelser. Jeg har kendt Willow Creek hhv. seeker sensitive menigheder, hvor der var forståelse for de principper, jeg vil snakke om i dag, og jeg har ligeledes kendt menigheder, som havde hver deres bibelske begrundelser for at forkaste Willow Creek bevægelsen og seeker sensitive church, men hvor der ikke var forståelse for disse principper. Og også omvendt. Det er ikke ved at foretrække hverken Willow Creek eller anti-Willow-Creek, at man sikrer sig at leve op til Guds forventninger i forbindelse med de principper, jeg vil tale om i dag.


                  

Principperne jeg vil belyse er princippet af opstandelseskraften og hvordan den kan blive virksom i en menighed såsom i en enkelt kristens liv såsom nogle overvejelser omkring en menigheds henholdsvis en enkelt kristens forhold til det, bibelen kalder for ”verdens principper”, som er noget der kan sabotere opstandelseskraften. Omkring en kristens hhv. en menigheds forhold til verden findes der mange misforståelser, som jeg vil ligeledes prøve at kaste noget lys over. Der findes nemlig ikke kun den kirkefjerne verden, men også en from verden, som er lige så fortabt som den kirkefjerne.

                  


Åbenbaringsteltet havde været en flytbar tempel i den tid, da folket Israel endnu ikke var kommet til at indtage Kanaan. Gud havde ført dem ud af Ægypten på en meget dramatisk måde, der var mange overnaturlige hændelser forbundet dermed, plagerne over Ægypten og Pharao, delingen af det Røde Hav, osv. Gud havde åbenbaret sig til Moses på bjerget Sinai. Moses kom tilbage med ”Pagtens Tavler”, som Gud havde skrevet på bjerget. Moses havde også fået at vide, hvordan Tabernaklet hhv. Åbenbaringsteltet og de enklete genstande, som skulle være deri, skulle bygges.


                  

I stedet for at drage den direkte vej langs med Middelhavets kyst til Kanaan, skulle Israelitterne drage en lang omvej gennem den sydlige del af Sinai halvøen. Ørkenvandring tog 40 år, grundet Israelitternes oprørske indstilling overfor Gud, som fik Gud til at beslutte sig for at kun Kaleb, Josua såsom Israelitternes børn skulle kunne indtage Kanaan. Alle de andre døde i ørkenen.

                  

                  

Gud ledte menigheden gennem ørkenen ved at vise sin tilstedeværelse gennem en skystøtte (en søjle af røg) om dagen og en ildstøtte (en søjle af røj med lysende ild deri) om natten. Sky- hhv. ildstøtten hvilede lige over det Allerhelligste i Åbenbaringsteltet, det var den del, hvori Pagtens Ark opbevaredes og hvor Aaron kun 1 gang om året havde lov til at komme i for at virke forsoning for folket. Det var ikke sådan, at sky- hhv. ildstøtten var afhængig af Åbenbaringsteltets placering. Det var tværtimod sådan, at Åbenbaringsteltets placering var afhængig af sky- hhv. ildstøtten. Når sky- hhv. ildstøtten forblev dér, skulle også Israelitterne forblive, det ville i så fald have været helt tosset at drage af sted ved egenrådig beslutning. Ligeså skulle Israelitterne skille Åbenbaringsteltet ad og bære det videre, når også sky- hhv. ildstøtten bevægede sig videre. I så fald ville det nemlig have været katastrofalt at forblive på stedet og lade sky- hhv. ildstøtten drage videre alene. I så fald ville Åbenbaringsteltet med alt dets indhold bare have været en bunke dyner, tæpper, brædder belagt med guld, kobber og en masse anden skrammel uden åndelig værdi. Fjenderne ville have kunnet ødelægge det uden problemer. Det skete også faktisk at fjendtlige folkeslag nogle gange i løbet af Israels senere historie fik lov til at ødelægge templet og så var det noget, som Gud selv havde ønsket: ”Herren forkastede sit Alter, brød med sin Helligdom, hengav i Fjendens Hånd dets Paladsers Mure; man skreg i Herrens Hus som på Festens Dag.” (Klagesangene 2,7) Der findes også en meget interessant historie om hvordan Filisterne engang snuppede Pagtens Ark (som eller svar dødsens farligt at bære også for Israelitterne, en gang var der én, som døde, fordi han vil forhindre, at Pagtens Ark skulle falde, i stedet for at lade Gud sørge for, at den ikke skulle falde, og så døde han på stedet) og fik lov til det og om hvordan den så kom tilbage. Men ved sky- hhv. ildstøtten, hhv. med Herrens fysiske tilstedeværelse, var Åbenbaringsteltet noget, som var frygtet blandt de andre folkeslag i regionen. Den gjorde det synligt for alle, at Gud var med Israel og ville beskytte dette folk.


                  

I lige måde er også en menighed bare en klub af nogle mere eller mindre fromme mennesker, der følger den ene eller anden ”fromhedsmode”, hvis ikke Herren er tilstede. Herrens tilstedeværelse kan opnås ved at befølge nogle bibelske principper, som Gud har bundet Sig Selv til ved sin ”Pagt”, dvs. sin forbund eller kontrakt med os. Guds dom over en menighed eller en kristens liv viser sig ikke i, som det havde været tilfældet i Moses’ og Aarons tid, at Gud bare slår de genstridige ihjel eller, som i Mirjams tilfælde, får én til at blive helt hvid over hele kroppen med spedalskhed (lepra). Det viser sig derimod ved, at menigheden så småt bliver til en social forening uden opstandelseskraft og uden modstandskraft imod dæmoniske angreb.

 

 

Hvis derimod opstandelseskraften, som er nutidens parallele med sky- hhv. ildstøtten, hviler på en menighed hhv. på den enkelte kristens liv, så vil der også ske overnaturlige ting, de dæmoniske kræfter vil blive presset tilbage, djævelens gerninger vil blive ødelagt, der sker sand vækkelse i mindre eller større format efter Guds plan og ikke nogen falsk vækkelse på grund af psykologiske manipulationer. Det, det kommer an på, er om man er villig til at følge nogle bibelske principper eller om man vil bare gøre nogle mennesker tilfredse, være de sig fromme, ”kristne” mennesker, eller kirkefjerne mennesker.

                  


(Slide 1)


                  

2. Mosebog 25,8-9: Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem. Du skal indrette boligen og alt dens tilbehør nøje efter det forbillede, jeg vil vise dig.                          
 


Efeserne 3:17-19: ... at Kristus må bo ved troen i eders hjerter, for at I, rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, kunne sammen med alle de hellige formå at begribe, hvor stor bredden og længden og dybden og højden er, og at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, for at I kunne fyldes indtil hele Guds fylde                          
 


 

Paulus snakker her i Efes. 3, 17-19 om at lige som Israelitterne skulle bygge Åbenbaringsteltet efter nogle mål, som Herren havde fastlagt, så må også menigheden kende til nogle åndelige ”mål”, for at kunne blive ”fyldt med Guds fylde”. I 2 Mose, hvor der berettes om Åbenbaringsteltets fremstilling, står der at Herren fyldte ”Boligen”, dvs. denne flytbare tempel, efter at den var blevet fremstillet nøje efter Guds specifikationer.


                  

2 Mose 40,34 Da dækkede Skyen Åbenbaringsteltet, og Herrens Herlighed fyldte Boligen


                  

I lige måde vil også en menighed og en enkel kristen kunne blive ”fuld” eller ”fyldt” med Kristi opstandelseskraft og Helligånden, når der følges nogle bibelske principper. Det er det, Paulus mener, når han snakker om ”bredden” og ”længden” og ”dybden” og ”højden”.


                            

Hebr. 8,5: hvilket jo tjener ved en Afbildning og Skygge af det himmelske, således som det blev Moses betydet af Gud, da han skulle indrette Tabernaklet: "Se til, sagde han, at du gør alting efter det Forbillede, der blev vist dig på Bjerget."


                                                                                                                                

(Slide 2)

                            


1 Timotheus 3,15:  men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds menighed, sandhedens søjle og grundvold.
      

Lige som Åbenbaringsteltet med Helligdommen i det Gamle Testamente ikke blev bygget efter Israelitternes ideer, men efter nøje direktiver fra Gud, så er også kirken/menigheden ikke en opfindelse af mennesker.
         

Menigheden er ikke en klub og ikke et samfundsorgan, men det sted, hvor Helligånden opererer, hvor mennesker tilberedes til tjeneste og Jesu genkomst og opdrages til sand helliggørelse.


                                      

I Moses og Aarons tid var Åbenbaringsteltet, til trods for dets beskedne størrelse i sammenligning til de ægyptiske og babylonske templer, det vigtigste bygningsværk på jorden. Det var ”sandhedens søjle og grundvold”, det sted, hvor Gud åbenbarede sig, derfor også kaldet for ”Åbenbaringsteltet” i den danske bibel. I samme måde er også i dag kirken, menigheden den vigtigste institution i verden i dag, på trods af dets til tider triste tilstand og på trods af at størstedelen af kirken hhv. menigheden befinder sig i dag i den store frafald, som er blevet forudsagt i bibelen (2 Thess.2,3). Gud har givet ”Pagtens Ark” videre til menigheden, nu er det her, at Guds pagt, Guds testamente, forvaltes og kan kendes. Gud åbenbarer sig i dag igennem menigheden i det omfang, som denne lever op til Jesus Kristus, som er Guds sidste ord til menneskeheden (Hebr. 1,1), Guds testamente. Uden helliggørelse kan intet menneske komme til at se Gud (Hebr. 12,14). Uden menighed kan ingen kristen komme til at trænes i et helligt liv (1 Thess. 4,1-13). Der findes ikke noget individuelt skræddersyet kristendom til den enkelte, til trods for, at enhver individuel kristen er en ”Guds tempel”, som Helligånden ønsker at bo i. 2 Kor 6,16: ”Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi er den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk”.Enhver skal have sin egen personlige forbindelse, sit eget personlige forhold til Gud (se Gal. 6,4: ”Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten”), man kan ikke basere sig på andre menneskers erfaringer med Gud, dem kan man ikke bestå med foran Gud. Men det er hellere ikke sådan at man så kan få sig sig egen private pagt med Gud. Når Aarons sønner engang bragte ”fremmed ild” (nemlig ild, de selv havde fået lavet, som ikke var blevet taget fra røgelsesaltaret) foran Gud ved Åbenbaringsteltet, blev de slået ihjel. 3 Mose 10,1-2: Men Arons Sønner Nadab og Abihu tog hver sin Pande, kom Ild i dem og lagde Røgelse derpå og frembar for Herrens Åsyn fremmed Ild, som han ikke havde pålagt dem. 2 Da for Ild ud fra Herrens Åsyn og fortærede dem, så de døde for Herrens Åsyn. Det samme skete med 52 oprørske individualister, nemlig Korah’s tilhængerskare (4Mose 16:40). Guds Pagt blev dengang administreret gennem Moses og Aaron og de, der gerne ville selv eksperimentere med den på egen hånd, blev slået ihjel eller straffet af Gud. I samme måde er der i dag ikke givet menneskerne noget andet navn under himlen end navnet Jesus Kristus, igennem hvilken vi må blive frelste (Apg. 4,12), der er kun et rigtigt evangelium ved siden af de mange engleevangelier af Galaterne og Kolossenserne og selv hvis en engel fra himlen bragte noget andet, så bliver han 2 gange forbandet af apostelen Paulus i Galaterbrevet: “Men selv om vi eller en Engel fra Himmelen forkynder jer Evangeliet anderledes; end vi har forkyndt jer det, han være en Forbandelse! Som vi før har sagt, så siger jeg nu igen: Dersom nogen forkynder jer Evangeliet anderledes, end I har modtaget det, han være en Forbandelse!” (Gal.1,8-9)

         

Det var fx forbudt at selv fremstille noget af den salve, som der findes en opskrift om i 2 Mosebog 30,23-33, og som skulle bruges til at indbalsamere teltet. Det samme gjaldt røgelsen, hvis én tilberedte noget af det til personlig brug, blev han slået ihjel af Gud: “Den, der tilbereder lignende Røgelse for at nyde dens Duft, skal udryddes af sin Slægt.” (2 Mose 30:38). I lige måde findes der også i dag kristne, der opfinder deres egen kristendom og tildrager sig derved forbandelse og åndelig død.


                  

Her er nogle bibelsteder, der viser, hvor farligt Åbenbaringsteltet også kunne være selv for Israelitterne, når de ikke holdt sig til nogle bestemmelser, som Gud på forhånd havde givet:


                  

4Mose 3,38: Foran Boligen, på Åbenbaringsteltets Forside mod Øst, havde Moses, Aron og hans Sønner deres Lejrpladser, og de tog Vare på alt det, Israelitterne havde at varetage ved Boligen. Enhver Lægmand, der trængte sig ind i det, måtte lide Døden.

         
                  

4Mose 4,15: Når så ved Lejrens Opbrud Aron og hans Sønner er færdige med at tilhylle de hellige Ting og alle de hellige Redskaber, skal Kehatitterne træde til og bære dem; men de må ikke røre ved de hellige Ting; thi gør de det, skal de dø. Det er, hvad Kehatitterne skal bære af Åbenbaringsteltet.


                  

4Mose 18,4: De skal holde sig til dig og tage Vare på, hvad der er at varetage ved Åbenbaringsteltet, alt Arbejdet derved, men ingen Lægmand må der komme eder nær. 5: Men I skal tage Vare på, hvad der er at varetage ved Helligdommen og Alteret, for at der ikke atter skal komme Vrede over Israelitterne. 6. Se, jeg har selv udtaget eders Brødre Levitterne af Israelitternes Midte som en Gave til eder, de er givet HERREN til at udføre Arbejdet ved Åbenbaringsteltet. 7: Men du tillige med dine Sønner skal tage Vare på eders Præstegerning i alt, hvad der angår Alteret og det, der er inden for Forhænget, og udføre Arbejdet derved. Som en Gave skænker jeg eder Præstedømmet; men enhver Lægmand, der trænger sig ind deri, skal lide Døden.


                  

4Mose 18,22: Israelitterne må herefter ikke komme Åbenbaringsteltet nær, for at de ikke skal pådrage sig Synd og dø


                                     

(Slides 3 og 4)


                                                               

Sådan så åbenbaringsteltet ud om dagen og om natten:


                                                               

                                                               


Man ser tydeligt sky- hhv. ildstøtten og at røgelsesaltaret skulle brænde dag og nat.


                                                               

Folket havde såmænd udelukkende adgang til den plads foran åbenbaringsteltet, som var omgærdet af de hvide teltvægge og som kaldes ”den ydre gård” eller ”lejren”. De var alle sammen ”lægmænd”, kun præsterne havde adgang til helligdommen og kun Aaron havde adgang til helligdommens inderste del, det Allerhelligste, som var adskilt af en ekstra forhæng inde i helligdommen og hvor der stod Pagtens Ark. Aaron gik deri kun 1 gang om året og så var det også farligt for ham. Derfor skulle der hænge nogle små klokker eller bjælder på enden af hans tøj, sådan at man kunne høre, om han stadig væk lever eller om Herren havde slået ham ihjel. Hvis det nemlig skulle vise sig at Aaron var uren, så ville også han dø i Herrens nærvær.


                                                               

I dag, i den nye pagt gennem Jesus Kristus, er vi alle sammen præster og vi er også alle sammen hver for sig en helligdom og et alter for Gud. 1 Peter 2,9: ”Men I er en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte jer fra Mørke til sit underfulde Lys.” Men den ”ydre gård” findes stadig væk i åndelig forstand, det er nemlig det område, hvor der i stedet for folket Israel er de mennesker, som i stedet for at omvende sig til Kristus har omvendt sig til kristendommen og bruger nu dette kristendom (hhv. deres misforståelse af kristendommen) som en mulighed til at blive et verdsligt nummer, at chikanisere folk (tit dem, som er inde i helligdommen) ved at bruge verdens principper på en from måde. Dette skriver apostelen Paulus om i Galaterbrevet 6,12-13, hvor han skriver at nogle vil ikke selv korsfæstes i Kristus men bruger kristendommen (hhv. én af de former for forkert kristendom baseret på forkerte evangelier, i Galaternes tilfælde, lovtrældom og en ugudelig anvendelse af omskærelsen (som i dag kun kan opnås i Ånden, dvs. Gud anerkender i dag kun omskærelse i Ånden, ikke den omskærelse fra den gamle Pagt)) for at chikanisere og forfølge de sande kristne inde i menigheden. Der er altså en strid mellem dem, som render rundt i den ydre gård og dem, som er, hhv. befinder sig i (i åndelig forstand), helligdommen.


         

Hvorfor er det sådan, at de, som er nærmest helligdommen, men som altså ikke er i den eller ens med den, er de mest farlige mennesker? Dette fordi, djævelen, Satan, vil gerne være så tæt hos Gud som muligt, han vil jo selv være Gud, og derfor er der flest dæmonisk aktivitet lige ved siden af det sted, hvor Gud virker. I verden er det sådan, at disse mennesker, som altså befinder sig i ”den ydre gård” i åndelig forstand, finder på at kaste de hellige ud, Johannes kalder dette også for Jesabels princip (Åbenbaring 2,20), efter en dronning Jesabel (eller: Jezebel), der i profeten Elias tid lod samtlige Herrens profeter halshugge. Tit sker det, at en menighed (eller anden kristen virksomhed) ødelægges, fordi sådan en kvinde (som også kan være en mand) får stor indflydelse ved brug af ”verdens principper” (chikane, mobning, bagtalelse, manipulation, som på en hyklerisk måde udgives for at være omsorg for andre) og så bliver de sande Guds tjenere sendt på flugt. Men i Åbenbaring 11,2 ser vi, at nu er det Gud, som kaster den ydre gård ud, noget som på græsk udtrykkes meget voldsomt, nemlig med ordene ”ekballe exe”, som ordret betyder ”udkast ud”, og som normalt ikke oversættes, fordi det lyder så mærkeligt at ”kaste” en ”gård” ”ud”. I Guds øjne er de, som altså befinder sig i den ydre gård i åndelig forstand, allerede kastet ud, det er bare i den profetiske dimension, som Johannes’ Åbenbaring indfører os i, at dette bliver synligt.


         

Derfor var det også sådan, at selv folket Israel var i livsfare, når de kom for tæt til helligdommen, når de nemlig var i en tilstand af rebellion (oprør) imod Gud, i så fald var de på djævelens side, og dermed var de også ”dødsens”, fordi djævelen og døden er jo tæt beslægtede.


                                                               

4Mose 8,19: og skænkede Levitterne som Gave til Aron og hans Sønner af Israelitternes Midte til at udføre Israelitternes Arbejde ved Åbenbaringsteltet og skaffe Israelitterne Soning, for at ingen Plage skal ramme Israelitterne, om de selv nærmer sig Helligdommen.


                  

4 Mose 17,13: Enhver, der kommer Herrens Bolig nær, dør. (dette i en specifik sammenhæng, læs det, der kommer forud) Skal vi da virkelig omkomme alle sammen?"


                                                               

(Slide 5)


                                                               

Sådan så helligdommen ud set oppefra (teltloftet er fjernet):


                                                               


Den tredjedel, som ligger på venstre hånd, er det Allerhelligste med Pagtens Ark. Deri kunne kun Aaron komme og dette kun 1 gang om året og sky- hhv. ildstøtten hvilede ovenpå dette sted. Så kommer der forhænget til det Allerhelligste. De andre to tredjedele er de dele, som altså præsterne kunne komme ind i, men ikke folket. Tæt ved forhænget står der endnu et røgelsesalter. Ved den ene væg (her i den øvre del) står skuebrødsbordet og ved den anden væg stør lysestagen (her i den nedre del). Man ser i dette model de tykke brædder som var overtrukket af guld. Hvis man altså var inde i helligdommen, så lyste alt af guld.


(Slide 6)

 


Af Guds Pagts Ark findes der mange forskellige modeller, fordi man ved ikke nøjagtig hvordan den kom til at se ud. Vi ved kun ifølge bibelen, at den indeholdt en guldkrukke, noget manna (som var nogle kiks, Gud forsynede folket med i ørkenen, som de kun skulle samle op om morgenen), Aarons stav, som havde givet sig til at blomstre såsom Pagtens Tavler med indgraveringer foretaget af Gud selv på bjerget Sinai. Låget blev også kaldet for ”Nådestolen” eller ”sonelåget”. Den blev overskygget af to kerubim (engle) hvis vingespidserne berørte hinanden eller pegede mod hinanden. Kerubim (englene) skulle se mod indholdet af Arken. Så havde den nogle stænger for at gøre den bærbart.

 


Her er nogle modeller:


 

 

 

 

                                                               


Der findes en videoklip fremstillet af J.Tyler af lidt over et minuts længde, som er ca. 4 mb stor og som kan downloades fra http://home.comcast.net/~gctz/holy_asf.zip, hvorefter den kan afspilles med Windows Media. Den viser lejren, åbenbaringsteltet, vaskekummen som stod foran indgangen til helligdommen (og som præsterne skulle vaske sig i på en rituel måde, før de kunne gå ind i helligdommen, som i den nye pagt er et billede på, at vi har adgang til Gud, hvis vi bekender vore synder (1 Joh.1,8-9)) og hvordan det så ud, når man bevægede sig imod helligdommen og ind i det.

                                                               


(Slides 7 til 11)


De to vidner (Johannes’ Åbenbaring 11, 1-13)                          
 


v1 Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig: »Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved (i) det;

v2 men lad templets ydre gård være (ekballo exe = “ud-kast” templets ydre gård “ud”), og mål ikke den, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i toogfyrre måneder.

v3 Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk.

v4 Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens Herre.

v5 Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender; hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes.

v6 De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.

v7 Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem.

v8 Og deres lig (ental på græsk, et lig, ikke to!)skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet.

v9 Mennesker af alle folk og stammer, tungemål og folkeslag skal se deres lig i tre og en halv dag, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven.

v10 Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver; for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden.«

v11 Men efter de tre og en halv dags forløb kom der livsånde fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem.

v12 De hørte en høj røst fra himlen sige til dem: »Kom herop!« Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det.

v13 I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt syv tusind mennesker; og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren.                          
 


 

Teksten er en illustration af hvordan opstandelseskraften kommer til at virke bland menigheden og i en enkel kristens liv. Det viser den dynamik og dramatik, der er forbundet dermed. Opstandelseskraften er nemlig stærkest, når skillelinien mellem verden og menigheden hhv. den enkelte kristen er størrest og når situationen på det ydre plan ser mest håbløs ud.

             


Opstandelseskraften er ikke bare det glæde budskab at døden er overvundet, det er også samtidigt et budskab om Guds dom over Hans fjender. Det er dommen over Satans rige og over verden, også den fromme verden.

              


Når Josef blev solgt til Ægypten og alt så håbløst ud for ham, så gjorde Gud en pagt med ham (mens han blev ført med bundne hænder til Ægypten) ved at blodet fra et dyr blev stænkt på hans farvede kjortel (noget som brødrene besørgede, med det formål, at lyve for faren Jakob ved at sige at et vildt dyr havde slået Josef ihjel). Josef var døden nær og havnede i fængel, beskyldt for en forteelse han ikke havde begået, men Gud var ved at forberede hans opstandelse som vicekonge over Ægypten. Når folket Israel var i den største nød i Ægypten, så koncentrerede opstandelseskraften sig i Moses og Aaron og dette betød plager for Ægypten og udfrielse for folket. Når Jesabel havde ihjelslået alle Herrens profeter, så kommer opstandelseskraften til at koncentrere sig i Elias og dette betyder genetablering af den sande gudsdyrkelse i Israel, slagtningen af Baal’s profeter (1 Konge 18,13-40), såsom dom over de frafaldne, der vil hellere rådspørge en hedensk gud som Ba’al-Zebub end den Levende Gud (2. Konge 1,1-17. V 10: Men Elias svarede Halvhundredføreren: "Er jeg en Guds Mand, så fare Ild ned fra Himmelen og fortære dig og dine halvtredsindstyve Mand!" Da for Ild ned fra Himmelen og fortærede ham og hans halvtredsindstyve Mand
.) Når Jesus Kristus er i Getsemane og sveder blod, så er der pludselig en nøjen mand på flugt, og dette kunne kun være én, der lige var stået op fra de døde og havde forladt en af de mange nærliggende grave (og ikke Markus, som det fejlagtigt skrives i de fleste kommentarer). Opstandelseskraften kommer endnu stærkere at virke, når Jesus dør på korset: ”og Gravene åbnedes; og mange af de hensovede helliges legemer blev oprejst og de gik ud af Gravene efter hans Opstandelse og kom ind i den hellige Stad og viste sig for mange.” (Matthæus 27:52-53). I kirkehistorien er der også mange eksempler på denne dynamik. Martin Luther, som kritiserede afladshandelen, havde i virkeligheden fået den mest magtfulde sammenslutning af bankiers som fjende, nemlig Fuggerne, som tjente godt på afladshandelen. Det er lidt som at blive fjende af Carnegie Foundation, Rockefeller og Bilderberger i dag. Luther var kun en lille magtesløs augustinsk munk. Men han havde besluttet at risikere sit eget liv for sandheden og dette kunne djævelen ikke gøre noget ved, det var vidnernes ord, som slå fjenderne ihjel og Martin Luther døde en ganske naturlig død da han var i 60erne, til trods for at han på et tidspunkt stod højest på kajserens liste af folk der skulle likvideres. I de kommunistiske og andre lande med et totalitært og antikristen styre skete der også tit vækkelser, fordi når menighederne blev tvunget i en position, hvor de ikke kunne regne med venskab fra verdens side, så kom pludselig opstandelseskraften til at virke. Selv i lande hvor kristendommen er blandet med overtro, som i den katolske kirke, kan opstandelseskraften komme til at virke, når nemlig fx hele det polske folk identificerer sig med den døende Kristus, det kan kommunismen ikke holde imod på lang sigt, og det skete da også i Polen, at sovjetstyret tabte kontrollen i 80erne. I fremtiden vil også hele den sande menighed lide et dramatisk opgør med antikristne kræfter, som beskrevet i Åbenbaring 11, disse vil tilsyneladende få sejren, menneskerne vil fejre dette med en slags julefest, hvor de deler gaver ud til hinanden, men så kommer opgøret med antikristen og menigheden beholder sejren. Til sidst vil Kristus bortrykke den sande menighed og menigheden vil så regere sammen med Kristus og dømme verden, både den synlige og den usynlige.

          


Hvis vi som menighed i dag vil etablere opstandelseskraften iblandt os, eller hvis du som enkeltperson vil etablere opstandelseskraften i dit liv, så giver bibelen os og dig nogle klare anvisninger, hvordan dette skal gøres.

             


I 1 Kor. 5,7-13 skriver apostelen Paulus klart at i stedet for at dømme den kirkefjerne verden (som er noget, mange ”kristne” har som et hobby), så skal vi øve noget, der hedder menighedsdisciplin, dvs. vi skal ”dømme” dem, der åbenlyst ikke har nogen som helst interesse i helliggørelse, ja måske endog forfører andre til en ugudelig livsstil. Vi skal yde støtte til dem, der bare er svage, men som ellers er interesseret i et helligt liv (Gal. 6,1-3), men dem, som bare er ondsindede eller oprørske imod Gud, skal vi selv fjerne, fordi nu er der ikke længere noget Åbenbaringstelt, hvorfra ild fra Herren farer ud for at brænde dem ned, som er på djævelens side, nu er det tværtimod vores, menighedens, ansvar.


         

Her er så det, vi skal gøre, for at opstandelseskraften kan virke i os:


         

1. at dyrke den eneste ”fornuftige” gudstjeneste, der findes, nemlig ved at selv lægge sit liv på Guds alter i stedet for at manipulere og chikanisere andre og så på en hyklerisk måde hævde, at man bare drager omsorg,


         

2. at ikke blive venner med den verden, som principielt er på Satans side,


         

3. at ikke følge et forkert evangelium,


        

4. at tage det nye menneske på og aflægge det gamle menneske (Kol. 3,1-10),


         

5. at underkaste os/sig ”omskærelsen i Ånden”,


        

6. at identificere os/sig med Kristus i Hans død og opstandelse


         

7. at virkeligt elske Herren Jesus Kristus.


             

Her nogle bibelsteder til dette:


            

(Slide 13)


            

Fornuftig og ufornuftig gudsdyrkelse

                          
 


Rom. 12,1-2: Jeg formaner jer altså, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at fremstille Jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er Jeres fornuftige gudsdyrkelse. Og skikker Jer ikke lige med denne verden (bliv ikke tilpasset denne verdens principper), men bliv forvandlede ved sindets fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

                          
 


Kolossenserne 2, 16 – 23: v16  Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. v17  Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus. v18  Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, v19  og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst. v20  Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden: v21  Tag ikke, smag ikke, rør ikke! v22  – alt sammen noget, der skal bruges og forgå – det er kun menneskers påbud og lære. v23  Det går for at være visdom  med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod legemet, men det har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse.


        

1 Pet. 4, v2  for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.

         

 
Jakobus 1, 27: En ren og ubesmittet Gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, at besøge faderløse og Enker i deres Trængsel, at holde sig selv uplettet af Verden.

        


Kol. 3, 23: Hvad I end foretager Jer, så gør det af hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.

          


(Slide 14)


          

Omskærelse ved Ånden og ”Skamskærelse” (Katatomee)

                          
 


Fil. 3,2: Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne! v3  Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre.                          
 


 

Gal. 6, 12 – 13:  De, der tvinger jer til omskærelse, er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. v13  For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret for at kunne være stolte af det, der sker på jeres krop.                          
 


 

”Skamskærelse” hedder på græsk ”katatomee”, hvilket er et ordspil på græsk. ”Kata” betyder ”ved siden af” og ”tomee” skærelse eller klipning. ”Omskærelse” er ”peri-tomee” på græsk, dvs. her bliver der klippet ved ”periferien”, dvs. ”om”-kring. Ideen bag ordspillet ”kata-tomee” er således, at der udføres en forkert form for helliggørelse, der bliver klippet ”ved siden af”, der bliver lavet noget, som Gud slet ikke er interesseret i, men som ser meget from ud, endda frommere end ”peri-tomee”. Det er billedet af én, som vil skære i en pølse, men i stedet for at ramme pølsen med kniven, skærer han ved siden af og skærer sig i fingeren. Paulus siger til dem, der vil indføre et ”Jesus Kristus og så noget mere”-evangelium, at når man er genfødt ved Helligånden, så behøver man ikke de gamle former for helliggørelse fra den gamle pagt, som blandt andet omskærelsen. Det der nu helliggør, er at lide forfølgelse på grund af Kristi kors og holde sig uplettet af verdenen.


         

(Slide 15)


        

Hvem stoler du på?                          
 


Jer 17, 5 - 10  Dette siger Herren:
      Forbandet den mand, som stoler på mennesker
       og søger sin styrke hos dødelige
,
      men hvis hjerte viger fra Herren.
      v6  Han bliver som en busk i ørkenen,
      han ser ikke lykken komme,
      han skal bo i stenørkenen,
      i saltlandet, hvor ingen kan bo.
       v7  Velsignet den mand, som stoler på Herren
       og tager sin tilflugt hos ham.

      v8  Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken;
      det sender sine rødder mod vandløbet,
      det frygter ikke, når sommerheden kommer,
      dets blade er grønne.
      Det bekymrer sig ikke i tørkeår
      og holder ikke op med at bære frugt.

      v9  Hjertet er det mest bedrageriske af alt,
      det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?
      v10  Jeg, Herren, udforsker hjertet
      og ransager nyrerne.
      Jeg giver enhver efter hans færd
      og efter hans gerninger.

                          
 


 (Slide 16)


                            

Hvad er din stilling i verden?                          
 


 
Fil. 3, 20 Thi vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi også forventer som frelser den Herre Jesus Kristus.                          
 


 Hebr. 13, 13: Så lad os da gå ud til ham uden for lejren, idet vi bærer hans forsmædelse.                          
 


Jakobus 4, 4: I utro! ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være verdens ven, bliver Guds fjende.


                             

1 Kor. 6:2 (a): Eller ved I ikke, at de hellige vil dømme verden?                          
 


(Slide 17)


Opstandelseskraften – kender vi den eller kender vi den ikke?                          
 


Fil. 3:10 for at jeg må kende Ham og Hans opstandelses kraft og Hans lidelsers samfund, idet jeg bliver ligedannet med Hans død                                       

Gal. 2, 19b-20: Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.


                                   


2 Kor. 4, 10: altid bærende Jesu dødelse om i legemet, for at også Jesu liv må åbenbares i vort legeme. Thi altid overgives vi, som leve, til død for Jesu skyld, for at også Jesu liv må åbenbares i vort dødelige kød.
                          
 


 2 Timotheus 3,5: som har gudfrygtigheds skin (ydre form), men har fornægtet dens kraft. Og fra disse skal du vende dig bort!                          
 


 Ezechiel (Hezekiel) 37,1-14: Herrens hånd kom over mig, og han førte mig i ånden ud og satte mig midt i dalen. Den var fuld af Ben; 2 og han førte mig rundt omkring dem, og se, de lå i store Mængder ud over Dalen, og se, de var aldeles tørre. 3 Derpå sagde han til mig: "Menneskesøn! Kan disse Ben blive levende?" Jeg svarede: "Herre, HERRE, du ved det!" 4 Så sagde han til mig: Profeter over disse Ben og sig til dem: I tørre Ben, hør Herrens Ord! 5 Så siger den Herre HERREN til disse Ben: Se, jeg bringer Ånd i jer, så I bliver levende. 6 Jeg lægger Sener om jer, lader Kød vokse frem på eder, overtrækker jer med Hud og indgiver jer Ånd, så I bliver levende; og I skal kende, at jeg er HERREN. 7 Så profeterede jeg, som mig var pålagt, og der hørtes en Lyd, da jeg profeterede, og se, der hørtes Raslen, og Benene nærmede sig hverandre. 8 Og jeg skuede, og se, der kom Sener på dem, Kød voksede frem, og de blev overtrukket med Hud, men der var ingen Ånd i dem. 9 Så sagde han til mig: Profeter og tal til Ånden, profeter, du Menneskesøn, og sig til dem: Så siger den Herre HERREN: Ånd, kom fra de fire Verdenshjørner og blæs på disse dræbte, at de må blive levende! 10 Da profeterede jeg, som han bød mig, og Ånden kom i dem, og de blev levende og rejste sig på deres Fødder, en såre, såre stor Hær. 11 Derpå sagde han til mig: Menneskesøn! Disse Ben er alt Israels Hus. Se, de siger: "Vore Ben er tørre, vort Håb er svundet, det er ude med os!" 12 Profeter derfor og sig til dem: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg åbner jeres Grave og fører jer ud af dem, mit Folk, og bringer jer til Israels Land; 13 og I skal kende, at jeg er HERREN, når jeg åbner jeres Grave og fører jer ud af dem, mit Folk. 14 Jeg indgiver jer min Ånd, så I bliver levende, og jeg bosætter jer i jeres Land; og I skal kende, at jeg er HERREN; jeg har talet, og jeg fuldbyrder det, lyder det fra HERREN.

        


Bemærk at i den ovenstående tekst fra Ezechiel er det ikke sådan, at de døde Israelitter genopstår bare for at hygge sig, de bliver til ”en såre, såre stor hær”, dvs. en magt der er rede til at bekæmpe Satans rige, fordi hvad skal en hær ellers gøre? ”Israel” betyder i øvrigt ”Guds kæmper”, dvs. hvis vi er Israelitter (Rom. 2,28-29), så er vi også en del af Guds hær. Genopstandelse betyder ikke kun sejren over døden, men også dommen over det onde.

         


(Slide 18)

        


1 Kor
. 16 v22: Hvis nogen ikke elsker Herren, være han forbandet! Marana ta!


        

Har du opgivet at fæstne din magtposition i verden eller er du stadig væk i færd med et spille et verdsligt nummer, nu bare ved brug af nogle fromme gloser som en slags camouflage? Hvis du har opgivet verden, så er du i verden men ikke fra den og du har overvundet verden i Kristus. Så kan opstandelseskraften begynde at tage bolig i dig, Herrens ”sky- og ildstøtte” vil lede dig, Guds fjender vil jages på flugt foran dig, Gud vil tilberede bordet i dine fjenders åsyn (Salm 23,5), du vil ødelægge djævelens gerninger (1 Joh. 3,8) og træde på slanger og skorpioner (Lukas 10,19).


         

1 Joh. 3,8b: Dertil blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle nedbryde Djævelens Gerninger.


            

Men hvis man in virkeligheden er på verdens side, så kan man ikke forvente, at kunne ”nedbryde” noget af djævelens gerninger, heller ikke har man et realistisk grundlag for at gøre sig forhåbninger om at deltage i bortrykkelsen (når Jesus henter menigheden hjem til himlen), når man er en ven af verden, fordi de som bliver bortrykket, skal jo nu dømme verden sammen med Kristus. Hvis man er en billig verdslig nummer (med eller uden from maling) så vil man derimod trampes ned af hedninger, som det hedder i Åbenbaring 11 om den ydre gård. Det man sår, høster man (Gal.5) og de, der har sået på kødet, dvs. har investeret i deres magtposition i verden, vil også høste af kødet hhv. verden forgængelighed, dvs. døden.


            

Mt. 13,30: Lad dem begge vokse tilsammen indtil Høsten; og i Høstens Tid vil jeg sige til Høstfolkene: Sank først Ugræsset sammen og bind det i Knipper for at brænde det, men saml Hveden i min Lade!"


           

Mt. 25,1-13: Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som tog deres Lamper og gik Brudgommen i Møde. 2 Men fem af dem var Dårer, og fem kloge. 3 Dårerne tog nemlig deres Lamper, men tog ikke Olie med sig. 4 Men de kloge tog Olie i deres Kar tillige med deres Lamper. 5 Og da Brudgommen tøvede, slumrede de alle ind og sov. 6 Men ved Midnat lød der et Råb: Se, Brudgommen kommer, går ham i Møde! 7 Da vågnede alle Jomfruerne og gjorde deres Lamper i Stand. 8 Men Dårerne sagde til de kloge: Giv os af jeres Olie; thi vores Lamper slukkes. 9 Men de kloge svarede og sagde: Der ville vist ikke blive nok til os og til jer; går hellere hen til Købmændene og køb til jer selv! 10 Men mens de gik bort for at købe, kom Brudgommen, og de, som var rede, gik ind med ham til Brylluppet; og Døren blev lukket. 11 Men senere kom også de andre Jomfruer og siger: Herre, Herre, luk op for os! 12 Men han svarede og sagde: Sandelig, siger jeg jer, jeg kender jer ikke. 13 Våg derfor, thi I ved ikke Dagen, ej heller Timen.

               


Link til Power Point præsentation som undervisnings-/prædikehjælp

 

 

 

Tilbage til listen med prædikerne/teksterne

 

 

 

Tilbage til ”Den Protestantiske Kirke”

 

 

 

 

 

 

 

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100