Bönelaget

Intercessors Network

 

Rapport från böneinitiativ

Nr 63, 2000.

 

Kära Vänner!

Innevarande tid är de små sammanhangens tid. Innevarande tid är de enkla

gemenskapernas tid. Varje försök att konstruera stort och organisera

vidlyftigt faller sönder. Det folk som Gud kallar återstodens eller

spillrans folk ser och värjer sig, Rom 11:5. Riket, Guds rike, består

inte i metod och struktur. Guds rike består i rättfärdighet, frid och

salighet, Rom 14:17. Saliga de som hungrar och törstar….

Innevarande tid är lerets tid, Jer 18. Gud låter drejskivan vara tom.

Försöken att föra hans hand i formandet av gudsrikeskärlen producerar

förvridna och förvirrande skapelser. Verkstadens tystnad och

bönekammarens lyhördhet och tillbedjan är borta. Gud dröjer för att se

om någon är redo att återerövra lyssnandet. Gud provar leret; ska leret

befalla sin mästare? I lerets tid vrids gudsbilden rätt. I lerets tid

återförs gudsfolk till passande bävan inför Gud som den Helige. I lerets

tid renas folket från sin självvunna befallningsrätt över Riket och

Ordet. I lerets tid måste spiritistvanorna bland kyrkornas folk att

mästra och befalla Gud och hans Ande höra upp. Den fulaste avgudabilden

är den där Anden gjorts till kraftflöde, Kristi kors blivit köttets

tillflykt och Fadern en svettig springpojke.

Innevarande tid är lerets tid. Innevarande tid är mixandets och

sammanblandandets tid, Dan 2:43. Varje kompromissförsök, varje nytt

kyrkoexperiment leder till förnyade misslyckanden, till besvikelser som

på sin höjd pressar fram kompensationstänkande. Man kvider sitt "Gud,

sänd väckelse, vi mår så dåligt". Gud låter drejskivan vara tom tills

hungern efter verklig väckelse vuxit sig äkta. Gud låter drejskivan vara

tom tills leret går att forma. Det hårda, oformbara hjärtats kompromiss

är käppen i drejskivans drivmekanism.

 

Innevarande tid måste uppenbarligen vara smärtans och våndans tid. Att

inte kunna hejda eller konfrontera den kompromissande korslösheten gör

så ont. Att se får och herde gemensamt fara vilse föder vånda. Att vänta

på att Gud väljer att lägga ler på skivan river och sliter i sinnen som

begränsats av tid och rum. Ingen lyckas i att rusa före Gud i ambition

att organisera fram bedjande och bönerörelse. Den som ger sig till att

profetera framgång när drejskivan är tom hör hemma vid Baals altaren.

Den som driver projekt med annan sanktion än Guds, driver får mot

närmaste klippbrant. Många är de som månglar med döda mäns mantlar.

Många är de som skaffar sig diplom och så kallad sanktion från allehanda

profetorganisationer och bönenätverk och menar sig därmed stå starka i

sin uppgift. Varje försök att konstruera stort och organisera vidlyftigt

faller sönder i lerets tid.

Smärtans tid kan inte vara annat än väntans tid. Våndans tid kan inte

vara annat än beredelsens tid. Bedjare är väntarfolk. Bedjare väntar ut

Guds handlande då det stora flertalet blint rusar vidare utan att förstå

att deras hetsjakt jagar vind. Vad skulle bönebröderna som gick före ha

sagt om de spiritistiskt influerade bönekonferenserna där man lär ut

konsten att befalla Anden och släppa lös varjehanda andemakt. Vad skulle

en hjälte som Kjell Sjöberg ha sagt när man nu öppnar bakdörren till

bönerörelsen för frimureri och ordensväsende genom att välkomna så

kallade profeter som öppet stoltserar med sin invigning i och gemenskap

med amerikaniserade varianter av dessa antikristna sällskap. Vart tar

bedjandet och andebedömningen vägen när sådana så kallade profeter

hyllar katolskt riddarväsen som ideal för lärjungaskap i det tjugoförsta

århundradet. Innevarande tid är smärtans tid, därför att den är

avfallets tid. Många profeter ska bedra många, Matt 24:11

 

Varför förefaller Guds rike vara så sällsamt attraktivt? Vad är det hos

Riket som orsakar konfrontation? Båda frågorna finner sitt svar i

korsets faktum. Den som har sett in i himlen ser ett Lamm med

slaktmärken stående mitt för tronen, Upp 5:6. Korset är ämnat till

åtskiljande. Talet om korset är Guds kraft till frälsning. Guds rike

består inte i ord, men i kraft till konfrontation. Lammets blod renar

från all synd. Lammets blod ger inte utrymme för kompromiss. Kristi kors

är ditt och mitt kors. Hans kors, som är ditt och mitt kors, pekar hän

mot allt fullständigare överlåtelse och allt innerligare tillbedjan.

Kära vänner, hämta nu styrka för lerets tid hos Honom, Ef 6:10. Hämta nu

styrka för att kunna vara stilla. Korset innehåller den verkliga

konfrontationen. Överlåtandet bär med sig det kraftfulla vittnandet.

Andens närvaro för med sig överbevisning om synd, rättfärdighet och dom,

Joh 16:7-8. Guds Helige Ande leker man inte med. Guds Ande läker, men

först sedan samme Ande hanterat roten till sjukan. Andens närvaro är

konfrontativ. Hämta kraft, heter det, hämta dunamis; Ef 6:10. Guds

Helige Ande arbetar med den överlåtne för att göra honom naturligt

kapabel till kraftfullt handlande av moralisk art. Anden producerar

fullgod frukt, frukt som håller konfrontativ kvalité. Gudsfolket måste

skaffa utrymme för den kraften, Bedjarna måste återerövra korsets

konfrontativa dynamik. Vi måste vänta ut profetisk kvalite. Korsdynamik

drabbar på grund av renheten och heligheten. Hämta fram den kraften.

 

Profeten Joel fick förmedla rotprofetian om Andens särskilda och

särskiljande ankomst efter Jesu korsarbete och uppståndelse. Profeten

hade också att beskriva situation och förutsättningar för verkligt

tillgodogörande av Andens livgivande närvaro. Joel beskriver skövlingen

av landet. Han redogör detaljerat för förödelsens vägmönster,

gräsbitare, gräsgnagare, gräsfrätare. "Vakna upp ni druckna och gråt,

Joel 1:5. Väckelse innebär nödvändigtvis att någon konfronterar synd.

Väckelse innebär överbevisning om synd, rättfärdighet och dom. Att ropa

på väckelse och samtidigt avvisa nödvändigheten av syndakännedom och

omvändelse hör till avfallets dumhet.

Skövlingen varnar för Herrens dag. Skakningen - som blir värre - varnar

för Herrens dag. Dårskapen möter skövlingen med positivism. Den

köttslige faschineras av skakningarna. Gudsfolket pålyser helig

sammankonst, Joel 2:16, där det sönderrivna, sårade, sörjande hjärtat är

enda sanktionerade uttrycksmedel. Guds högtidsförsamling i lerets tider

har omvändelsen som öppningsanslag och grundtema. Anden förbereder sin

närvaro genom överbevisande om synd, rättfärdighet och dom. I lerets tid

ber bedjare om utrymme för heliga sammankomster, de av Anden

sammanblåsta gemenskaperna. Hans basun ropar, den som har öra hör och är

följsam.

Andens närvaro överbevisar. Bedjare som ropats samman till helig

sammankomst skapar omvändelsetryck. De sönderrivna hjärtanas sammankomst

gör intryck. Bedjare som gör allvar av sin prästsyssla och bär folkets

synd med sann omvändelsevånda blir bönhörda. Således har inget ännu

blivit utfört som tillfredställer Guds omvändelsekrav. Väckelsen undflyr

oss därför att kompromissbenägenheten är för stor bland oss. Väckelsen

uteblir därför att den inte går att organisera fram. Väckelse är inte en

lättsam kampanj med attraktiva underhållningsmoment. Väckelse är

sönderrivna hjärtan.

 

Guds metod är människor. Guds metod för Rikets framväxt är personer, med

vad som finns nedlagt i deras varelse. Bön går inte att organisera. Bön

växer fram allteftersom hjärtan formas efter Guds sinne. Bönearbete och

bönehus växer fram allteftersom bedjande hjärtan knyts samman.

Guds metod är människor. De som är jordens sköldar tillhör Gud, Ps

47:10. De ypperste, de främsta tillhör Gud. Den som blir given

styresmannaroll, vald till sådan, eller den som tar sig rollen har alla

att svara upp mot Guds krav och regel för sådan position. Den som är

satt att vara sköld och skydd måste ge skydd, måste tjäna folk och bygd.

Den stillsamt folkvalde och våldets man, terroristen, som gjort sig till

sköld har samma ansvar - och Gud dömer.

Guds metod är människor. Han bereder och renar ett prästerskap, ett

bedjande folk. Innevarande tid är lerets tid. Drejskivan roterar i

skymundan. Det Gud gör görs tyst. Det prästerskap som gör tjänst kallas

"en helig nation", Upp 1:6. Präster är satta att syssla med heligheten.

Varje del av deras arbetsschema säger sitt Helig, Helig, Helig.

Heligheten överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Heligheten

indikerar Rikets närvaro. Bönefolket kallas en helig nation och är

involverade i nationens helgelse. De är ett konungsligt prästerskap.

Deras främsta ansvar heter kung och överhet. Guds metod är människor.

Guds metod för landets välfärd och väckelse heter bedjare som tar sig an

styresmännens situation och agerande.

 

Gamle kung Jerobeam utnyttjade klassisk teknik när han ville konsolidera

delningen av Israel efter Salomos död. För att vända folkets sinnen bort

från Jerusalem och den sanna tillbedjan och länka dem till den

nyetablerade nordstaten, skaffade han fram en förenklad prästtjänst vid

ett till synes attraktivare altare. Guds metod ändras inte. Hans metod

heter fortfarande människor, som gjorts känsliga för hans ledning och

öppna för Rikets sanna uttryck. Bedjare är benägna att välta altaren

överända. Bedjare byter inte prästkläder för en billig peng. Bed för

kristet ledarskap som skaffar sig position efter Jerobeams sätt. Bed för

predikanter som skryter med diplom och sanktion men som ställt fram

andra altaren. Fyll böneskålarna så att det blir blixt och dunder, Upp

8:3-5

Guds hus ska vara bönehus. I lerets tid samlas prästfolk till heliga

sammankomster. Bönehusen, de små stillsamma, fridsstiftande sammanhangen

är de enda funktionella sammanhangen. Bönehusen, hjärtats sammanhang,

förser landets sköldar med beskydd. Bön skapar ledarskap som värnar de

betryckta. Bön skapar sammanhang som fredar de små och trängda. Bön,

verklig bön, konfronterar det stora och starka. Verklig bön är

korsmärkt. De som jagar efter det stora och framgångsrika blir aldrig

bedjare. Bönealtaret går inte att kombinera med framgångsaltaret.

 

Kristi blod är den dyrbaraste substansen i Guds universum. Utan blod -

ingen förlåtelse. Utan prästens bön om förlåtelse - ingen upprättelse.

Utan prästbedjande - ingen tillgång till blodets och förbundets

verklighet. Nya Testamentets präster är bördans och bättringens folk.

Bedjarna - N.T.’s präster - är omvändelsens och försoningens folk. Deras

sammankomster är heliga sammankomster efter mönster i Joels bok. I

lerets tid, i skakandets tid blir sådan samvaro till redskap i Guds

hand.

Den heliga sammankomsten är krisens sammankomst. Den heliga

sammankomsten är ett bortglömt nådemedel. De sönderrivna hjärtanas

sammankomst är i fullt mått ett Guds altare i krisens tid. Sådana

samlingar kan bli krisens vändpunkt. Men, bön kan inte organiseras.

Sådan prästtjänst sanktioneras bara av Andens heliga närvaro när

altarprocedurerna noggrant följs. Alternativaltarna måste först vältas

över ända. Reservaltarna måste demoleras. Främmande eld och främmande

sanktion tänder Guds nitälskan på samma sätt i dag som på Mose tid. Gud

går inte med oss i våra projekt, vi måste gå med Gud i hans. Avfallet

säger att vi kan dra ner Guds välsignelse med hjälp av

enhetsmanifestationer och samlingar till de stora volymernas ära. I Guds

rike stavas enhet med "r" - som i renhet.

Kära vänner, i lerets tid tycks saligprisningarnas folk komma på skam.

När drejskivan tycks stå stilla duger det inte med att försöka byta

altare och skifta metodik. Guds metod är människor, individer stämda

till hjärtats samspel. I lerets tid heter bönens folk väntarfolk och

måste ta sin roll som sådant på största allvar. Sådant agerande fyller

böneskålar förr än vi anar.

 

Nåd och frid,

Lars och Margaretha, Markus, Hanna

 

--------

 

Om du vill, kan du sända brevet vidare till vänner och bedjare.

Gör kopior och cirkulera dem din bönegrupp och/eller församling.

 

 

Redo för Bönekrig.

Kassettförteckning.

 

LW 100       Furstar och väldigheter - mönster att bryta

LW 101 a    Furstefästen i geografin

LW 101 b    Furstefästen i geografin

LW 110       Isebel - det babyloniska mysteriet

LW 111       Isebels karaktär och aktivitet

LW 112       Att be bort Isebel

LW 120 a    Antikrists/Nimrods karaktär

LW 120 b    Antikrists/Nimrods aktivitet

LW 122       Bön mot mönster av nimrodtyp

LW 130       Att stå segrande mot dödsmakt

LW 131       Att stå segrande mot dödsmakt

LW 132       Att stå segrande mot dödsmakt

LW 150       Själsband

LW 160       Ta itu med fädernas synd

LW 210       Den profetiska dimensionen

LW 211       Profetisk kvalitet

LW 212       Profetisk avart

LW 220       Vad är väckelse

LW 250 a    Påsk - måltid för uppbrott

LW 250 b    Påsk - måltid för uppbrott

LW 305       Förbannelser - vantro eller verklighet

LW 306       Friad från förbannelser

LW 400       Bön vid Sveriges rötter

LW 450       Be för din ort - stadens roll

LW 451       Be för din ort - försoningsarbetet

LW 452       Be för din ort - kartlägg staden

LW 510       Alternativmedicin - roten till det onda

LW 511       Alternativmedicin - underkurer

LW 512       Röj för verkligt helande

LW 520       Slagruta, pendel och labyrintkraft

LW 550       Frimureriet - dess förhistoria

LW 551       Frimureriet - historia och rit

LW 552       Frimureriet - symboler och mysterier

LW 553 a    Frimureriet - bön om frihet

LW 553 b    Frimureriet - bön om frihet

LW 570       Midsommarkult

LW 715       Andebedömandets gåva

LW 730 a    Övervinnandet

LW 730 b    Övervinnandet

LW 730 c    Övervinnandet

LW 850       Bedrägerier - tecknet för ändtiden

LW 855       Gå till rätta med prästen

LW 856       Ledarskap på avvägar

 

Kassetterna kostar 35 kronor per styck, porto tillkommer, och är alla

minst en timme långa, ofta mer. Beställ på adress eller telefon enligt

nedan.

 

Lars Widerberg

Bönelaget

Storskiftesgatan 87

583 34 Linköping

 

Telefon:  013 - 213620  (bost.)

013 - 213630  (kont.)

Telefax:  013 - 213630

Mobiltel: 0708 - 436375

 

Postgiro:  92 29 37 - 8

Finskt postbankskonto: 800022 – 2630041

 

For more texts in English and Swedish, click on the following URL-address:

 

http://home.swipnet.se/~w-54890

 

Back to list of sermons

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100