***

 

 

 

Bönehus Norden

 

 

 

Den profetiska rollen  -  Faderskap

Av Lars Widerberg

 

Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade:

"Min fader, min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!" 2

Kon 2:11-12.

Profeter sänds av Gud in i denna värld med ett Himlens förordnande att

representera och reflektera Guds fadershjärta. En profets mandat vilar

på hans villighet att spegla Faderns sinne. Profetism är till sitt

innersta väsen faderskapets princip. Profeter återspeglar och ger en

klar bild av den andliga verklighet de rörts av.

Profeters värdighet, deras trovärdighet och vittnesbörd känns igen och

hälsas av det folk som bär namn om sig att vilja veta av verklig andlig

tillväxt. De två gånger födda görs dugliga att känna igen Herdens röst

och att förkasta varje efterapning. Möjligheten att växa upp till andlig

mognad, att bli man - eller kvinna - vilar helt på närvaron av

faderskap.

Elisa lärde en av de svåraste läxor som ska läras på jord. Han hade att

lägga framtiden i den ende sanne Faderns händer mitt under förlusten av

en jordisk fadersgestalt. Den blandade skara av fåfängans profeter

förmår aldrig med sina kluvna sinnen producera faderskapets frukt. Ingen

av deras otaliga utsagor, aldrig så precis och exakt, kan lägga ner hopp

inför framtiden i sina åhörares jagade hjärtan.

 

När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung,

ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sade: "Min fader,

min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!" 2Kon 13:14.

Profeter känns igen som fäder, som pålitliga beskyddande fäder också

bland kungar och styresmän. Fäder välkomnas att agera på styrandets

arena av män som far efter de utsattas upprättelse. Människans

återerövrade värdighet är en faderskapets angelägenhet.

Att nå fram till vad man var ämnad till att vara fordrar faderskap, både

på personligt plan och på samvarons områden. Gemensam identitet och

trygghet är i allt beroende av faderskap, av källa, ursprung och

tillhörighet. Profeter är förbundets män - förbundsetablerandets

principer styr och reglerar all social samhörighet.

 

Faderskap är i dess grund förmågan att ge beskydd. En person är det han

är i enlighet med hans styrka och den källa som förmedlar styrka. En

profet är det han är i enlighet med hans förmåga att skapa frid och ge

skydd. Ett fadershjärta är betydligt vekare än veklingens och mycket

kraftfullare än någon antikrist. Ett profethjärta ger sig inte till

känslosvall, inte heller öppnar det sig för sensationsmakeri. Profeter

fäller äkta tårar med hög salthalt. Profeter står raka när trendmakarna

får folk att tanklöst böja sig för varje nyck och infall. Den profetiska

stämman ger eko av fadershjärtat och inbjuder till och erbjuder vila -

Hebr 3 - 4. Den profetiska rösten kallar varje öra att återvända till

sant lyssnande. Profetiskt tal dirigerar vart hjärta åter till dess

tillvaros mål - stilla tillbedjan. Profetens tal måste vara skärpt som

det bästa svärd för att åstadkomma ett återvändande till Fadern.

 

Profeter sänds av Himlen med uppdrag att föra in Himlens lydnad. Men de

flesta röster som menar sig vara profetiska manar gudsfolket att fara

fram som vildhästar. De drivs att löpa undan från stadgat himmelskt

protokoll och de leder som Fadern vandrar - detta som om de vore piskade

och stuckna av den fulaste demon.

Den profetiska närvaron för till ro och skapar lydnad. Profetisk närvaro

planterar syfte och målmedvetenhet - detta i motsats till spektakel som

på teatern i Efesus. Många röster babblande i mun på varandra, ordentlig

förvirring, de flesta utan det ringaste begrepp om varför de

överhuvudtaget är där de är, Apg 19:29-32. Profeter mobiliserar frid och

stillar skocken. Profeter blandar sig inte i den sortens "andlig

krigföring" som hämtar metod och sinnelag hos de makter man säger sig

vilja besegra.

 

Det stora avfallet i Ändens tid orsakas av frånvaron av verkligt

faderskap, av avsaknaden av verklig profetism. Ett av de främsta tecknen

på avfälligheten och förvillelsen är skarorna av falskprofeter redo och

dugliga till att förföra de många, Matt 24:11, 24.

Samuel förser oss med ett mönster för den äkta profettjänsten: Det vare

fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be

för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen." 1 Sam 12

23. Han bad som en far och han hade också en faders kurage att skapa

lite oro - samveten berörda - med mål att återföra hjärtan till sann

vila. Guds närvaro, Faderns närvaro skapar bävan. Guds storhet inger

fruktan. Man vågar följa den stora hopen dessa dagar in i det stora

avfallet därför att ingen röst höjs i ämnet sannfärdighet och lydnad.

 

Faderskap för till ro. Fäder lär ut stillhetens och väntandets konst.

Profeter är väktare. "Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i

tornet.... Ännu måste synen vänta på sin tid. Om den dröjer, vänta på

den." Hab 2:1, 3. Faderskapet undervisar i konsten att dröja inför Gud.

Profeter är förbundets män - Gud har slutit förbund med tiden, han kan

återlösa tid.

Faderskap agerar tvärs mot tidens sed och sätt. Tiden kräver omedelbara

och överväldigande resultat. Tiden begär spänning och tillfredsställelse

på ögonblicket. Fäder helar inte folkets skada på ytligt vis med några

lättvindiga "Frid" och "Fred" utsagda utan relation till den andliga

verkligheten bakom orden.

 

Får känner igen herden. Ett barn känner igen sin far. Får, två gånger

födda män och kvinnor, känner igen den Ande som gav dem liv. Får

hanterar andebedömningens gåva - den blandade hop som följer efter

fåfängans profeter slevar åt sig all slags grynvälling precis som sin

bror Esau. Omvänt - sanna profeter skiljer mellan får och getter.

Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte

många fäder, 1 Kor 4:15. Fäder föder. Profeter föder i bön. Lärare,

fostrare disciplinerar från utsidan med regler och beteendekrav.

Profeter för till lydnad genom liv. Modernt ledarskap bygger på sina

egna riken och tar andra med våld. Sant ledarskap ger bort allt, satsar

allt för att rädda ett enda får. Folk som håller på att lära men som

aldrig lär sig föredrar privatrikenas byggherrar. Får söker herdar.

 

Faderskap upprättar förutsättningar för liv. Fäder tillför duglighet att

hantera liv. Fadern gör oss skickliga till delaktighet i den arvslott

som de heliga har i ljuset, Kol 1:12. Faderskap ger styrka åt varje barn

och son till att vara uthålliga och tåliga i allt, Kol 1:11. Profeter

sysslar med sakligt tilltal, inte med förenklingar. De profeter som

erbjuder bjärta beskrivningar av Guds allra nyaste trend och alldeles

strax kommande agerande utan att skicka med ett sakligt program för

församlingens medagerande profeterar fåfänglighet. Gud är inte religiös,

hans tanke är stöpt i sannfärdighet och hans handlande är relevant.

Andlig tillväxt hän mot manlig mognad följer välplanerad arbetsplan.

Andlig mognad berör och innefattar också känsloliv men mognandet är inte

ett inre omvandlande som går på autopilot. Sådan utveckling sker under

full mobilisering av allt helgat mänskligt viljande och strävande i ett

förtätat samspel med den Helige Ande. Älska fullständigt med hela

hjärtat, med all själ, med optimerat förstånd och med all kraft - Mark

12:30. Denna pågående erfarenhet hän mot en fullt ut helgad karaktär kan

inte överföras med mänsklig hand i överhettad mötessituation. Helighet

kan inte förmedlas med handpåläggning. Helighet växer i faderskapets

hägn.

 

Framför allt annat lär faderskapet ut konsten att dröja och vara stilla

inför Gud. Stillheten är den andliga karaktärens särmärke. Väntandet,

dröjandet är tillbedjan. Tillbedjan är vila. Vila är tillgänglighet.

Tillgängligheten tillåter Gud att agera som Gud den Allsmäktige.

Tillgänglighet är inte passivitet - den är snarare oavbruten, orubblig

uppmärksamhet. Stillheten öppnar för lydnad. Lydnad, överlåtelse bär

frukt i form av Guds personliga närvaro. Lydnad ger utrymme för

faderskapet precis som faderskapet skapar bas för lydnaden.

Profetisk tjänst uttrycks i förbundsmedvetenhet och stillhet inför Gud.

Förbundsverkligheten utgestaltas i andlig mognad. Faderskapet förser med

beskydd på förbundsgrund. Varje försök att vränga förbundets villkor och

löften eliminerar det utlovade och garanterade beskyddet. Brutet förbund

innebär beskydd borttaget. De förbund som skapats och slutits på annan

bas än på Lammets blods basis är en direkt inbjudan till fåfänglighetens

och det falska faderskapets makter.

Vad slags andlig makt välsignar olydnaden med egendomliga erfarenheter

som ska gälla för gudsnärvarons praktiska uttryck? Vem erbjuder beskydd

och känslosamhetens rus till församlingar som lämnat förbundets

nödvändigheter och krav därhän? Vem spelar rollen av välvillig fader i

en församling vilken har tagit beslut mot den lydnad som för till

helighet? Är det möjligt att låtsas göra andliga erfarenheter som om Gud

vore närvarande och ändå gömma sitt hjärta för Faderns beröring? De

profetiska svaren på dessa frågor är rent ut sagt förskräckliga och

vänder varje känsligt hjärta till intensiv förbön för en vilsefarande

kyrka.

 

Guds metod heter människor. Värdigheten återupprättad, karaktär är Guds

mål. Fullkomnandet av mänsklig karaktär och duglighet faller väl inom

ramen för Guds huvudsyfte vilket är att låta Himlen bli sedd på jord.

Profeter sänds till våra dagars kyrka - en kyrka som reflekterar

faderskapets frånvaro. Denna tidsålder är verkligt antikristlig till sin

karaktär och böjelse. Den är i sig själv ett kraftfullt uttalande mot

faderskap, broderskap och vänskap. Den föraktar svaghet. Den klänger sig

fast vid auktoritetens nödvändighet på bekostnad av kärlek,

medmänsklighet och tjänande. Dess attityd sträcker sig efter herreskap

på bekostnad av värdighet. De små, fattiga och betryckta betalar

räkningen som vanligt.

Den människa som berövats eller givit upp sin värdighet blir grym och

auktoritär. Den individ som givit upp värdigheten försöker ta varje rike

och all rikedom med maktmedel. En sådan person ger sig också på Guds

rike med varjehanda maktuttryck. Kristna måste brottas med många sorters

furstar och väldigheter men det var aldrig tänkt att de skulle vara

kämpar - krigsherrens mentalitet motsäger ödmjukheten och Rikets

stillhet. Den mest militanta handlingen i Guds rike består i att låta

sig falla i jorden och dö ett vetekorns död.

 

Den andliga dynamik som hör Antikrist till orsakas av frånvaron av

faderskap. Själva kärnan i det antikristliga sinnelaget är förnekelsen

av faderskapet, av Fadern - 1 Joh 2:22. Det är fullt möjligt och

förfärande vanligt att "bekänna Kristus" motiverad av

lönsamhetsaspekter. Tron och gudfruktigheten görs till medel till och

teknik för vinning. Fåfängans profeter verkar i fadersförnekelsens ande

och tror sig vara rikt välsignade efter evangeliets sätt.

Profeter ber, fäder värjer sig till varje pris från den synd som heter

förkrympt böneliv. Profeter bringar villfarelsens makter på skam genom

sann anspråkslöshet. Fäder för in ett alternativ till jagandet efter

framgång och överflöd. Faderskap bär smärta och har gjort sig färdigt

att dö. Faderskapet deklarerar: "Jag behöver inte överleva och

övervinna. Jag har ett verkligt alternativ. Jag kan dö. Jag kan dröja, i

väntan på Gud, invänta hans tid och sätt."

En liten antikrist, en falsk profet, en som låtsas faderskap och

förnekar faderskap saknar förmågan att älska. Han är stolt och istadig.

Han lyssnar inte till korrigering. Han lyssnar inte alls, 1 Joh 4:6. Han

klarar inte att bara vara deltagare, inte heller delar han med sig av

sitt hjärta. Inte kan han gråta, bara tycka synd om sig. Han är alltid

redo att slåss för att få sin vilja igenom. Han och hans likar har satt

upp igenkänningskoder och mönster för tyckande och tänkande inför vilka

den sanne profeten alltid kommer till korta. Hans mentalitet är

vikingens, den mongoliske krigsherrens eller den moderna terroristens.

Bönefolk som tar till sig sådana förebilder och sträcker sig efter en

sådan kraftens ande bringar varje bönehus i ruin.

Den känslolivets mixtur som produceras där faderskap fattas består i

vrede, hat avund och förakt. Andlig efterblivenhet och försumlighet är

enkla tecken på faktum. En pastor som saknar fadershjärta slår de får

han inte kan kontrollera.

 

Faderskap uttrycker sig i förbundstermer. Faderskap skaffar ro, för till

vila. Fäder förser och ger beskydd. Profeter manar fram

förbundsmedvetenhet. Profeten ska man kunna lita på. Profeter är inte i

behov av formella godkännande, inte heller behöver de några

förteckningar över eventuella meriter. Återspeglingen av Guds

fadershjärta talar högre och på annat språk än prognoser och

förutsägelser som slagit in. Profeter bär med sig och ger inspiration

och villighet till lydnad och en iver att öva stillhet och lyhördhet.

Profeter är fäder. Profeter är fäder för de unga och oerfarna. Profeten

är fadersgestalt som inspirerar till jakt på mognad och helighet.

Profeter producerar faderskap. Det arv de lämnar efter sig är

sammanfattat i hopp inför framtiden. Söner lämnas med ett överflödande

arv från en riktig profet. Söner ärver duglighet att hantera livet från

en sann profet.

 

Sök efter profetisk kvalité för helighetens skull. Jaga den profetiska

dimensionen för Guds egen närvaros skull. Leta med iver efter

faderskapets verklighet för värdighetens återerövrandes skull. Sök Gud

framför allt annat. Lär stillhetens och väntandets konst. Gör detta för

att församlingen ska kunna börja återvända till tillbedjandet inför

Levande Gud.

 

 

 

En tidigare artikel i serien "Den profetiska rollen" med rubriken

"Siaren" kan erhållas på begäran  -

mailto:Intercessors.Network@telia.com

 

Tre audiokassetter ligger färdiga i ämnet Profetism:

LW 210       Den profetiska dimensionen

LW 211       Profetisk kvalite

LW 212       Profetisk avart

 

Kassetterna kostar 35 kronor per styck, porto tillkommer...

Skriv eller ring och beställ....

 

 

----------

 

De artiklar som distribueras till Bönehus Norden kan användas fritt och

sändas vidare för att verka fram mera bön. Låt dina vänner ta del av dem

och föreslå dem att länka sig till Bönehuset.

 

***********

 

Första prioritet:

Be för var och en i auktoritetsposition; 1 Tim 2:1-4

 

Lars Widerberg

Intercessors Network

Mailto:IntercessorsNetwork@Telia.com

 

Storskiftesgatan 87

S-58334 Linköping, Sverige

Telefon + Fax:  +46 13 213630

 

Back to swedish sermons

 

 

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
adidas nmd ray ban outlet nike roshe run flyknit Potenzmittel rezeptfrei kaufen Cialis Generika Voordelen van viagra gafas de sol ray ban baratas Acheter Generic Propecia cialis generika nike air force 1 blancas adidas nmd r1 timberland skor adidas stan smith femme timberland montreal adidas nmd r1 Acheter Generic Levitra acquisto viagra mbt barcelona
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100